Nhận dạng thương hiệu

Hệ thống nhận dạng thương hiệu là những gì mà khách hàng có thể nhìn thấy, nghe thấy về thương hiệu ấy. Mục tiêu của hệ thống nhận dạng thương hiệu là tạo tính đặc thù, sự khác biệt và thể hiện quy mô, độ chuyên nghiệp của thương hiệu.